Powiat Niżański wspiera osoby niepełnosprawne poprzez realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc Finansowa w ramach Modułu III Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej - w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Kto jest adresatem pomocy?

Adresatami pomocy są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Kto może otrzymać pomoc?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych (katalog zamknięty), które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; 
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej; 
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej; 
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Programu, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać terminie do 10 kwietnia do 4 września 2020 r. w trybie ciągłym.

Składanie wniosków

Wnioski składane są za pośrednictwem platformy SOW System Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/

oraz pod wskazanym linkiem w formacie pdf

 

Osoba składająca wniosek poprzez system SOW nie musi posiadać profilu zaufanego, ani podpisu elektronicznego.

System SOW Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

W sytuacji braku możliwości złożenia wniosku po przez system SOW istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej drogą pocztową. Wcześniej jednak prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku - nr 15 84 16 368.

 

 

Dodatkowe informacje:

Wnioskodawca może złożyć zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. W obu przypadkach nie muszą to być miesiące następujące po sobie.

 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zgodnie z postanowieniami Programu wsparcie jest kierowane do:

 1. Osób dorosłych (powyżej 18-go roku życia), które są wyłącznie:
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – (niżej wymieniono placówki, które dofinansowane są ze środków PFRON za pośrednictwem Oddziału);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (niżej wymieniono programy Rady Nadzorczej realizowane w Oddziale).
 1. Dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, które są wyłącznie:
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (placówki rehabilitacyjne, których działalność jest finansowana ze środków Funduszu na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - zadanie to może być realizowane przez Marszałka Województwa (ROPS w Rzeszowie), Powiaty i PFRON);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne.

 

Wykaz jednostek, które prowadzą placówki na terenie województwa podkarpackiego - umowy zawarte w ramach art. 36 ustawy (z podaniem nazwy projektu): 

 1. TWK Oddział w Przemyślu – projekt „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”;
 2. Caritas Archidiecezji Przemyskiej – projekt „Niezależni Niepełnosprawni” - treningi mieszkalnictwa;
 3. PSONI Koło w Krośnie – Ośrodek Wczesnej Interwencji – projekt „Lepszy start szansą na przyszłość”;
 4. PSONI Koło w Krośnie – projekt „Mieszkanie treningowe droga do samodzielności i niezależności” - treningi mieszkalnictwa;
 5. PSONI Koło w Jarosławiu – projekt „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu -II”- treningi mieszkalnictwa;
 6. PSONI Koło w Jarosławiu – OREW projekt „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w OREW im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu II”;
 7. PSONI Koło w Jarosławiu – OWI projekt „Kompleksowa rehabilitacja w OWI szansa na wszechstronny rozwój niepełnosprawnych dzieci”;
 8. PSONI Koło w Haczowie - Dzienne Centrum Aktywności w Besku – projekt „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności w Besku”;
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" w Stalowej Woli – projekt „Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem”;
 10. Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Solis Radius” w Rzeszowie – projekt „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”;
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych "Sun Rise" w Mielcu – „ Będziemy samodzielni... – ciągła i wieloaspektowa terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i autystycznych”;
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa” w Stalowej Woli – projekt Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”;
 13. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy – projekt „Rehabilitacja Społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia RADOŚĆ”;
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Titum" w Rzeszowie-projekt „Centrum Terapii TITUM”.

 Programy Rady Nadzorczej realizowane przez Oddział w ramach których osoby niepełnosprawne korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne:

 1. Rehabilitacja 25 plus – wsparcie świadczone w OREW-ach w formie opieki do osób dorosłych:
  1. Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic” Nowa Sarzyna - OREW w Nowej Sarzynie;
  2. PSONI Koło w Rymanowie – OREW w Rymanowie;
  3. SOSW i OREW w Strzyżowie;
  4. PSONI Koło w Jarosławiu – OREW w Jarosławiu;
  5. PSONI Koło w Krośnie – OREW w Krośnie;
  6. PSONI Koło w Tarnobrzegu – OREW w Tarnobrzegu;
 2. Program Partnerstwo finansowany przez PFRON realizowany przez:
 1. PSONI Koło w Jarosławiu – projekt: Mieszkanie treningowe;
 2. PSONI Koło w Jarosławiu – projekt: Mieszkanie wspierane w Jarosławiu – edycja II; 
 3. PSONI Koło w Jarosławiu – projekt: Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu - edycja II; 
 4. Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie – projekt: Mieszkanie treningowe w Rzeszowie; 
 5. PSONI Koło w Rymanowie – projekt: Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność – 2;
 1. Program RN Zajęcia Klubowe (uczestnicy nie kwalifikują się do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, gdyż w ramach programu nie jest świadczona przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych opieka nad nimi).

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym w ZUS

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 Zmienione zostały przepisy dotyczące dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Przysługuje on przez okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

 • dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia
  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) – zasiłek ten nie jest wliczany do okresu wskazanego w art. 33 ust. 12) tej ustawy. 
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy, również przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Sytuacja ta dotyczy w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza osoba dorosła niepełnosprawna.


1) Brzmienie przepisu:

 

„1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w  50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, 
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, 
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.”

 2) Brzmienie przepisu 

„1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1)  60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2; 

1a) 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2a i 2b;

2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.” 

Szczegółowe informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1 -zasilku-opiekunczym/2551095

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obsługa wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7, tel. 15 84 16 368, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Andrzej Kołodziej, z którym można się skontaktować pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON

Na podstawie:

Art. 4 ust. 1, pkt. ustawy z dnia 5 czerwca 1980 o samorządzie powiatowym, art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

dane osobowe mogą zostać przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych, o czym szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/)

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgodnie z kategorią archiwalną tj.:

 Zgodnie z kategorią archiwalną.

 1. Posiada Pani/Pan prawo:
 2. a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 3. b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 4. c) prawo do przenoszenia danych,
 5. d) prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania.

10.          Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.