Powiat Niżański przystąpił do rządowego programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Powiat Niżański w okresie lipiec - sierpień 2020 r. jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, na realizację którego pozyskał fundusze w wysokości 128 860,00 zł współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 w kwocie 107 603,21 zł oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 20 256,79 zł.

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 19 poprzez zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów oraz sprzętu audiowizualnego) dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Planowany jest zakup 38 laptopów dla dzieci z rodzin zastępczych, 14 laptopów i 1 sprzęt audiowizualny dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiat Niżański, tak aby od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone w zakupiony sprzęt.