Powiat Niżański pozyskał fundusze w wysokości 128 860,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego do zdalnej nauki dl dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 52 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 1 sprzęt audiowizualny w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania.

Dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie niżańskim otrzymały laptopy oraz sprzęt audiowizualny wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 - Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19.

Dzięki podjętym działaniom przez Powiat Niżański dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy.