Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dalszym ciągu posiada środki finansowe na dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W związku z tym prosimy o składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko bądź o przesłanie kompletnego wniosku pocztą tradycyjną  lub za pomocą platformy EPUAP.

Druk wniosku >>POBIERZ

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, kopia wypisu z treści

orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich, o całkowitej/częściowej niezdolności do

pracy/ niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.

(oryginał do wglądu).

  1. Faktura potwierdzająca zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego

z wyszczególnieniem: całkowitego kosztu zakupu, kwoty opłaconej przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, kwoty udziału własnego

  1. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki

pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

  1. W przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo

notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.