Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację z dziedziny mającej zastosowanie
w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szczególnie mile widziany jest lekarz pediatra.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Procedura powoływania orzeczników do składu Zespołu:

  • powołanie następuje prze Starostę Niżańskiego na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku,
  • każdy z lekarzy orzeczników obowiązany jest do odbycia jednodniowego szkolenia w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie,

Zespół orzeka w składzie: lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz inny specjalista: psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w godzinach przedpołudniowych
i popołudniowych. Praca wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia w ramach prowadzonej przez lekarza działalności. Liczba posiedzeń w miesiącu uzależniona jest od dyspozycyjności lekarza (do uzgodnienia). Skład orzekający wydaje orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg
i uprawnień od których przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr. tel. 15/84 16 368 wew. 330 lub 332