Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku ul. Kościuszki 7 w pokoju numer 1 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem 15 84 16 368.

 symbol

 Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:
- za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- za pomocą fax-u: (15) 64 16 368

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisko (zwane dalej PCPR) jest jednostką organizacyjną powiatu niżańskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Zespół ds. pieczy zastępczej

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 331

 

Do zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej należą w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 3. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wystawienie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 4. kierowanie na szkolenia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 5. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych,
 6. organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. dokonywanie okresowej oceny dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 9. współpraca z Sądem i informowanie Sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 10. współpraca z podmiotami organizującymi pracę z rodziną, a w szczególności
  z asystentem rodziny, z której dziecko umieszczone zostało w rodzinnej pieczy zastępczej,
 11. sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 12. opracowanie planów pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej,
 13. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 14. udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

 

Zespół ds. pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej i świadczeń

 

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 331

psycholog tel. 15 84 16 368 wew. 335

 

Do zadań działu ds. pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej i świadczeń
w szczególności należy:

 1. przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ponoszenia opłaty rodziców dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w części lub w całości łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty,
 3. ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 4. organizowanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 5. organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych, a także będących w kryzysie psychospołecznym,
 6. udzielenie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy,
 7. współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 8. opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy,
 9. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych na rzecz sprawców przemocy,
 10. zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez: organizowanie poradnictwa i wsparcia oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

 

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 333

 

Do zadań Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy
w szczególności:

 1. dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
 2. dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
 4. dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. dofinansowania do usług tłumacz języka migowego lub tłumacz – przewodnika,
 6. realizacja programu „Aktywny Samorząd”,
 7. obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
 8. współpraca w WTZ,
 9. prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych na temat ulg, uprawnień, przepisów prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz możliwości dofinansowań potrzeb osób niepełnosprawnych z programów celowych.

 

Przy PCPR w Nisku działa Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w Rudniku nad Sanem.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 332

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w szczególności należy wydanie odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 4. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 5. wydawanie karty parkingowej.

 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspierającego

 1. Piłsudskiego 9, 37-430 Rudnik nad Sanem, tel. 699 670 417

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Do zadań Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
i wspomagającego należy w szczególności:

 1. nieodpłatne udostępnienie osobom uprawnionym sprzęt rehabilitacyjnego, pielęgnacyjny i wspomagający, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji;
 2. właściwy dobór i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb udostępnianych sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego;
 3. udzielanie nieodpłatnych porad, instruktażu osobom pożyczającym
  o sposobie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu;
 4. konserwacja i naprawa sprzętu;
 5. zorganizowanie dowozu (transportu) sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego do miejsca zamieszkania osób korzystających z Wypożyczalni;
 6. przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji;

szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspierającego”.