Drukuj

CO TO SĄ BARIERY TECHNICZNE I W KOMUNIKOWANIU SIĘ?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

PROCEDURA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego minimum 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono wkładu własnego w wyższej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.  

Druki wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się znajdują się w zakładce „wnioski do pobrania”.