Drukuj

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.

 

PROCEDURA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
W terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć szkic aktualnego stanu mieszkania i kosztorys planowanych prac wraz z projektem budowlanym. W koniecznych przypadkach wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
W przypadku nieuzasadnionego nie doręczenia w/w dokumentów wniosek pozostanie bez rozpoznania, a przyznane dofinasowanie zostanie przekazane kolejnym oczekującym wnioskodawcom. Po zatwierdzeniu przedłożonego kosztorysu zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje zakres prac, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wnioskodawca zawiera następnie umowę na wykonanie prac z podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie budownictwa. Wykonawca powinien udzielić minimum rocznej gwarancji na wykonywane prace. Po realizacji przedsięwzięcia należy zgłosić zakończenie prac PCPR w Nisku.

W miejscu realizacji przedsięwzięcia zostanie dokonana wizja lokalna, mająca na celu stwierdzenie zgodności wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń z umową i zweryfikowanym kosztorysem oraz z projektem budowlanym. Niewykonanie wskazanych w umowie oraz w zweryfikowanym kosztorysie robót budowlanych oraz niedokonanie zakupu wskazanych w w/w dokumentach urządzeń skutkować będzie nieotrzymaniem przypadającego na nie dofinansowania. Dofinansowaniu podlegają roboty budowlane oraz zakup materiałów i urządzeń do górnej granicy wskazanej w zweryfikowanym kosztorysie. Wykonawca wystawia fakturę za wykonane roboty, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego minimum 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono wkładu własnego w wyższej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

 

Druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.