Turnus to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że:

 1. Posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r.
 2. Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje.
 3. W roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.
 4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.
 5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów.
 6. Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
 7. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 8. W przypadku turnusu którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 9. Jej przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

 • Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 • Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 • W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 • Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
 • Od odmowy przyznania dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

 

Druk wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.