Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez:

 

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań, sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Powiat realizuje zadania rehabilitacji społecznej w zakresie:

 • dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
 • dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przez osobę niepełnosprawną jest posiadanie statutu osoby niepełnosprawnej potwierdzonego ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.