Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”, informuję:

 

od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. można składać wnioski o świadczenie „dobry start” w wysokości 300 złotych

 

  • osobami uprawnionymi do składania wniosków są rodziny zastępcze, dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej i osoby usamodzielniane które zamieszkują na terenie Powiatu Niżańskiego;
  • świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia;
  • świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy;
  • świadczeniem nie zostaną objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i szkole (tzw. zerówka), studenci, uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Ponadto nie przysługuje dzieciom lub osobom uczącym się jeżeli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
  • Wnioski można pobrać i wypełnione złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki, 7 pok. Nr 5

 

      W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września.

      W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.  

 

Dyrektor PCPR

Marta Ciosmak