Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Od kilkudziesięciu lat stanowi ona jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki zastępczej w Polsce. Obok adopcji jest ona najbardziej cenioną formą opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny naturalnej. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, a czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa (w tym społecznego).

Jakie są formy Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • rodzina zastępcza:
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
 • rodzinny dom dziecka

Rodzina Zastępcza jest :

 • wszechstronną opieką nad dzieckiem pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej,
 • ukierunkowana na możliwie szybki powrót dziecka do rodziny naturalnej, a jeżeli jest to nie możliwe to zapewnienie mu stałej opieki w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej.

Co rodzina zastępcza zapewnia dziecku?

Całodobowa opieka i wychowanie, w szczególności:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych;
 • zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Kto może sprawować funkcję rodziny zastępczej?

 • spokrewnioną - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
 • zawodową lub niezawodową - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Szkolenia rodzin zastępczych prowadzone są na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przez Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie.

Każda rodzina zastępcza zobowiązana jest do współdziałania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1.000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku posiadania przez dziecko dochodu w formie alimentów, renty rodzinnej oraz uposażenia rodzinnego, wysokość świadczenia, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 80% kwot, o których mowa powyżej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka Starosta może przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - raz w roku;
 • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.