Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu osób z niepełnosprawnością. Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mogą być beneficjentami programu.

Realizacja zadań w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie.

Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ. Zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 10 czerwca 2024 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: POWIAT NIŻAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NISKU
Nr Projektu: FEPK.07.19-IL.01-0001/23
Tytuł Projektu:
„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”
Za okres: 1.05.2024-31.07.2024

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/ działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

31.05.2024

14.06.2024

21.06.2024

05.07.2024

11-14

16-19

16-19

16-19

Wolina, ul Piaskowa 10
37-400 Nisko
podkarpackie

AGNIESZKA BINKOWSKA

GABINET PSYCHOTERAPII

STALOWA WOLA

14

2.

ZAJĘCIA ANAIMACYJNE DLA DZIECI RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁW GRUPIE WSPARCIA

31.05.2024

14.06.2024

21.06.2024

05.07.2024

11-14

16-19

16-19

16-19

Wolina, ul Piaskowa 10
37-400 Nisko
podkarpackie

JUSTYNA BĄK

MIRROR FUN

PYSZNICA

10