Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

     Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

     Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 22 czerwca 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

Grafika

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

 

bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 7000,

czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00. 

więcej: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12687188

 

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób z Ukrainy

 

Każdy Ukrainiec – jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce – może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień.

Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek danej osoby. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Dołącza się także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia. Może to być np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne.

Ważne, aby wszelkie dokumenty zostały przedłożone w formie uwierzytelnionego tłumaczenia, a więc wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Więcej

 

Niezbędne informacje co do ustanawiania opiekuna tymczasowego - Важлива інформація щодо призначення тимчасового опікуна

 

  1. В якому випадку призначається тимчасовий опікун?

Тимчасовий опікун призначається для малолітнього громадянина України:

  1. який прибув на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та
  2. має Карту поляка, і який разом з близькими родичами прибув на територію Республіки Польща через воєнні дії,

і який перебуває на території Республіки Польща без піклування дорослих осіб, що відповідають за нього відповідно до законодавства, чинного в Республіці Польща.

 

Grafika

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza II nabór uczestników
z Gminy i Miasta Nisko

 do projektu pn. „Aktywizacja - rewitalizacja"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

 
Liczba miejsc w naborze – 17 (11 kobiet, 6 mężczyzn)