Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach partnerskiego projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet & Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19, Integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 16 rodziców zastępczych z powiatu niżańskiego chcących wziąć udział w dedykowanym zadaniu, wzbogacić swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności wychowawcze oraz warsztat pracy jaki jest wykorzystywany przez nich w życiu codziennym.

W czasie trwania grupy wsparcia, podopieczni tych rodzin skorzystają z oferty zajęć animacyjnych.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragnie poinformować, że we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Zasady korzystania z wypożyczalni

Kto może wypożyczyć sprzęt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuję, że rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W 2024 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

  • Od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II:

  • Od 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)
  • Od 10 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku