W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. przywrócona została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku bezpośrednia obsługa klientów. Obsługa klienta prowadzona jest w pokoju nr 1, gdzie można złożyć m.in. wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wnioski do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku.

Jednocześnie proszę by przebywając wewnątrz budynku zachować bezpieczne odległości oraz zasadę - jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Proszę także by na korytarzu przed pokojem nr 1 (gdzie odbywa się obsługa klientów PCPR i PZON) znajdowało się maksymalnie trzy osoby oczekujące na złożenie odpowiedniego wniosku.

Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości wizyty dotyczące spraw związanych z pieczą zastępczą, wparciem psychologicznym, czy innym poradnictwem odbywały się jednak po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w celu zapewnienia odpowiednich środków ostrożności.

 

Trwałość projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z końcem realizacji projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2020 r.-30.04.2022) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.