Grafika

Starosta Niżański informuje o przystąpieniu Powiatu Niżańskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2022 r.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2022 r., zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski o dofinansowanie, można składać w dotychczasowej formie papierowej lub drogą elektroniczną w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i można go uzyskać bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod numerem telefonu 15 841 63 68.

Jak skorzystać z systemu SOW – wymagania, rejestracja i logowanie, składanie wniosku.

Grafika
Grafika

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!” , który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.

Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku,

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania.