Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po­wołane zostało na mocy Uchwały Nr VII/21/99 Rady Powiatu Niżań­skiego z dnia 29 marca 1999 r. do wykonywania okreś­lonych ustawami zadań pu­blicznych o charakterze po­nad­gminnym w zakre­sie pomocy społecznej i wspierania osób niepeł­nosprawnych.
Jako jednostka organizacyjna powiatu, jesteśmy bez­pośrednio podporządkowani pod Zarząd Po­wiatu Niżań­skie­go.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel.:

15 841 63 68

NIP 865-21-46-337
e-mail: poczta@pcpr-nisko.pl
     

Godziny Urzędowania

Poniedziałek : 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

Uchwała Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym

Uchwała >> POBIERZPCPR W NISKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5 tel. 15 841 63 68.Zostańcie rodziną...zastępcząZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy >>POBIERZOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w RodzinieXIII edycja konkursu "Otwarte drzwi"Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Więcej informacji na temat świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejStypendia dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji na temat stypendiów >>POBIERZNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od dnia 1 stycznia 2016 na terenie powiatu niżańskiego rozpoczyna funkcjonowanie  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich i adwokackich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  realizowane przez Powiat Niżański ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc prawna będzie świadczona  w punkcie w Nisku oraz w filii w Krzeszowie od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie według następującego harmonogramu:

 1. Stały punkt w Nisku, lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (od poniedziałku do czwartku) , ul. 3 Maja 10: poniedziałek: 8.00-12.30, wtorek: 11.00-15.30, środa: 8.00-12.30, czwartek: 11.00-15.30
 2. Filia w Krzeszowie (piątek) w godzinach 8.00-12.30 , lokal na parterze budynku – sala narad- Urząd Gminy w Krzeszowie

Więcej InformacjiZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Konkurs "Szczęśliwa rodzina"

Regulamin konkursu>>POBIERZPowiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2015 r. z tym, że:


 1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia),
 2. termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Szczegółowych informacji odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: 015 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl w zakładce: Aktywny samorząd.Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzinAktywny samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 2. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
 3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie                     opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 Modułu II).OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z corocznym organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2015 r. oraz „Tygodnia ofiar przestępstw” w okresie od 23-28 lutego 2015 w Prokuraturze Rejonowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 19 w godz. od 8.00 do 15.00 udzielane będą bezpłatne informacje oraz porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTEPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl w zakładce: Działaność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych http://www.pokrzywdzeni.gov.plZasady wydawania kart parkingowych

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku (PCPR, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7), a nie jak dotychczas przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku.

Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.


Dodatkowe informacje nt. opłat >>POBIERZ<<
Wniosek o wydanie karty >>POBIERZ<<Po kartę parkingową do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku (PCPR, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7), a nie jak dotychczas przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku.Zmiana terminu naboru wniosków pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Informujemy, że przyjmowanie wniosków do w/w programu następuje w trybie ciągłym
1. W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia 2014 r.
2. W przypadku modułu II – do dnia 30 września 2014 r."Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje w latach 2013 – 2014 realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Adresatami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” są niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej, pozostający bez zatrudnienia, będący uczestnikami WTZ lub ŚDS w Rudniku nad Sanem. Uczestnicy projektu w 2014 roku mogą skorzystać z następujących działań:

 • szkolenie z podstaw obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny, obsługa programu Word, elementy prezentacji multimedialnych, obsługa programu Power Point),
 • szkolenie z zakresu pomocnik ogrodnika terenów zielonych (podstawowe zasady BHP, zapoznanie z rodzajami roślin i zasad ich pielęgnacji, zapoznanie z zasadami uprawy i sadzenia roślin, wykonanie ogródków skalnych i oczek wodnych, praca z urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi, praktyka),
 • szkolenie z zakresu florystyki (podstawowe zasady BHP, zapoznanie z pielęgnacją roślin ciętych i doniczkowych, zasady układania kwiatów i okolicznościowych dekoracji),
 • udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo zawodowe,
 • rehabilitacja indywidualna.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z wyżej wymienionych form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

ul. Kościuszki 7

tel./fax 15/84 16 368


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją ww. działań na terenie województwa podkarpackiego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

W dniach od 24 lutego do 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, przedstawicieli straży granicznej, prokuratorów.

Dyżury będą odbywały się w Ośrodku Pomocy dla Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych w Rzeszowie. Szczegółowy grafik dyżurów pełnionych przez specjalistów przekazuje w załączeniu.

<<Szczegółowy grafik dyżurów>>Bezpłatne informacje oraz porady prawne

W związku z corocznym organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2014r. oraz „Tygodnia ofiar przestępstw” w okresie od 24 do 28 lutego 2014 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku w godzinach od 7:30 do 15:30 będą udzielać bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z planowanymi szkoleniami dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej, pogotowia rodzinnego w roku 2014 zachęca do zgłaszania swoich kandydatur.INFORMACJA OHP

Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży  - platformę kompleksowego wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy.

Celem ECAM jest pomoc młodzieży w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz w życiu społecznym poprzez udostępnianie informacji o ofercie Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, realizowanych projektów dla młodzieży oraz szeroko pojętych usług edukacyjnych.

Pod numerem kontaktowym 19 524 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00 konsultanciudzielają informacji na temat usług świadczonych przez OHP. Równolegle, pod adresem www.ecam.ohp.pl funkcjonuje serwis internetowy, który oprócz bieżących informacji dotyczących realizowanych usług zawiera publikacje związane z problematyką edukacji i wychowania oraz rynku pracy dla młodzieży. Umożliwia również kontakt z konsultantami za pośrednictwem formularzy e-mailowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z planowanymi szkoleniami dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pogotowia rodzinnego w roku 2014 zachęca do zgłaszania swoich kandydatur do grudnia 2013 r.REKRUTACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO PROJEKTU

INFORMACJE nt. rekrutacji >> ZOBACZLista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie  „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Działania 7.1.2 POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Maria Szot – podstawy cukiernictwa
 2. Piotr Małek – podstawy cukiernictwa
 3. Mariusz Chudy – podstawy obsługi komputera
 4. Grzegorz Dyjak – podstawy obsługi komputera
 5. Paweł Dawidziak – podstawy cukiernictwa
 6. Piotr Różański – podstawy cukiernictwa
 7. Grzegorz Kowalczyk - podstawy cukiernictwa
 8. Konrak Zieliński - podstawy cukiernictwa
 9. Teresa Maciejowska - podstawy cukiernictwa
 10. Halina Burdzy – podstawy obsługi komputera
 11. Kazimierz Wyka – podstawy cukiernictwa
 12. Krystyna Chudzik – podstawy obsługi komputera
 13. Zbigniew Dudzik - podstawy cukiernictwa
 14. Barbara Cielepak – podstawy obsługi komputera
 15. Piotr Sudoł - podstawy cukiernictwa

Lista rezerwowa:

 1. Beata Sowa
 2. Bożena GembskaZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

 

DOKUMENTY OFERTOWE - POBIERZ >>

Harmonogram dojazdów - POBIERZ >>OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

W związku z zakończeniem procedury ofertowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe została wybrana oferta Katolickiego Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, 38-401 Krosno, ul. Ks. Decowskiego 41."Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje w latach 2013 - 2014 realizację projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Adresatami projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" są niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej, pozostający bez zatrudnienia, będący uczestnikami WTZ lub ŚDS w Rudniku nad Sanem. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących działań:

 • szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny, obsługa programu Word),
 • Szkolenie z podstaw cukiernictwa (podstawowe zasady BHP, wypieki ciast i ich dekoracja, wykonanie deserów oraz ich dekoracja),
 • udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo zawodowe
 • rehabilitacja indywidualna.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z wyżej wymienionych form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
ul. Kościuszki 7
tel./fax 15/84 16 368


BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Biała Księga jest dokumentem zawierającym diagnozę kondycji bezpieczeństwa naszego kraju, prognozę jej zmian, a także odpowiedzi na pytania, jak zapewniać bezpieczeństwo w zmieniających się warunkach oraz wiele innych zagadnień z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa.

Biała Księga (9,8 M) - >>POBIERZ<<SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, które kompleksowo przygotowują zainteresowane tą formą pomocy dzieciom osoby do pełnienia funkcji rodzica zastępczego.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to czerwiec br.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki serdecznie zapraszamy do:
• Kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przy ul. Kościuszki 7, pok. 5,
• Telefonicznego: /15/ 84 16 368,
Gdzie kompleksowo udzielana jest pomoc i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych. Nasza współpraca kontynuowana jest także po utworzeniu rodziny zastępczej poprzez udzielanie wszechstronnego wsparcia dla opiekunów zastępczych i powierzonych ich opiece dzieci w formie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i finansowej.PCPR W NISKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.
Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m. in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.
Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5 tel. 15 8416 368"Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje w roku 2012 realizację projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Adresatami projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" są niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej, pozostający bez zatrudnienia, będący uczestnikami WTZ w Rudniku nad Sanem. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących działań:

 • szkolenie z zakresu podstaw grafiki komputerowej (środowisko pracy programu Photoshop, praca z obrazem, retusz fotografii, metody selekcji, korygowanie obrazu, praca na warstwach),
 • szkolenie z rękodzieła artystycznego,
 • szklenie z zakresu pomocnik ogrodnika terenów zielonych,
 • udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo zawodowe
 • rehabilitacja indywidualna.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z wyżej wymienionych form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
ul. Kościuszki 7
tel./fax 15/84 16 368

Czytaj więcej...

 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™