Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w szczególności specjalistów psychiatrii, pulmonologia, gastrologia, reumatologia) .

 

Do zadań lekarza orzecznika należy:

  • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
  • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
  • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 15 84 16 368.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NISKU

ul. Kościuszki 7

37 - 400 Nisko

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Jeżeli:

masz problemy z panowaniem nad swoimi emocjami

w sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją

masz trudności z kształtowaniem właściwych relacji ze swoimi bliskimi

TO UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE CI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ

KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

Od 1.01.2024 r. weszło w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wparcia wydaje Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia może złożyć osoba z niepełnosprawnością posiadająca :

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Wniosek można złożyć:

  • ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno- usługowy 

emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

  • POCZTĄ na adres:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7;

- Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

  • Osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania w Nisku przy ul. Kościuszki 7, pok.nr 2.

Wzór wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny do pobrania (proszę kliknąć):

Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.

Powiat Niżański w 2024 r. będzie realizował program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2024 r.:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.