INFORMACJA

o zakresie pracy lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Nisku orzeka na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

 Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

     Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2020r. do dnia 30 czerwca 2020 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

     Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazw2qerfg zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

     Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 19 czerwca 2020 r.

 

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. przywrócona została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku bezpośrednia obsługa klientów. Obsługa klienta prowadzona jest w pokoju nr 1, gdzie można złożyć m.in. wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wnioski do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku.

Jednocześnie proszę by przebywając wewnątrz budynku zachować bezpieczne odległości oraz zasadę - jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Proszę także by na korytarzu przed pokojem nr 1 (gdzie odbywa się obsługa klientów PCPR i PZON) znajdowało się maksymalnie trzy osoby oczekujące na złożenie odpowiedniego wniosku.

Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości wizyty dotyczące spraw związanych z pieczą zastępczą, wparciem psychologicznym, czy innym poradnictwem odbywały się jednak po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w celu zapewnienia odpowiednich środków ostrożności.