Jej pierwszy, nieuleczalny typ to choroba autoimmunologiczna, najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym oraz u niemowląt. Brak podstawowej wiedzy w społeczeństwie doprowadza do częstych konfliktów, stygmatyzacji, dyskryminacji chorych dzieci oraz ich rodziców. 

Częste stwierdzenia typu: „nie trzeba było dawać dziecku tak dużo słodyczy, to było by zdrowe”, albo „moja ciocia też miała cukrzycą i brała tabletki, a ty to tak wyolbrzymiasz”, są krzywdzące. Prawo polskie nie jest dopasowane do obecnych potrzeb i realiów codzienności. Dzieci z cukrzycą typu 1, stają się złem koniecznym w przedszkolach i szkołach, a brak pomocy ze strony organów prowadzących, wręcz odrzucanie tych uczniów powodowane jest brakiem przejrzystych regulacji prawnych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”, informuję:

 

od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. można składać wnioski o świadczenie „dobry start” w wysokości 300 złotych

 

  • osobami uprawnionymi do składania wniosków są rodziny zastępcze, dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej i osoby usamodzielniane które zamieszkują na terenie Powiatu Niżańskiego;
  • świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia;
  • świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy;
  • świadczeniem nie zostaną objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i szkole (tzw. zerówka), studenci, uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Ponadto nie przysługuje dzieciom lub osobom uczącym się jeżeli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
  • Wnioski można pobrać i wypełnione złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki, 7 pok. Nr 5

 

      W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września.

      W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.  

 

Dyrektor PCPR

Marta Ciosmak

W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Niżańskiego miało miejsce spotkanie, którego tematem było podsumowanie realizacji w 2017 r.: Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętych Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji mających w swoich zadaniach przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku, Prokuratury Rejonowej w Nisku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Każdy z nich przedstawił dane statystyczne za ubiegły rok dotyczących działań z zakresu przypisanych kompetencji i zadań, po czym nastąpiła dyskusja, która skupiała się głównie na wymianie doświadczeń, obserwacji, wyjaśnianiu procedur wynikających ze specyfiki pracy,  wskazywaniu potrzeb w realizacji programów.

Podsumowaniem spotkania było zaplanowanie spotkania informacyjnego dla pedagogów szkolnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

     

       

Dyrektor PCPR

Marta Ciosmak

W niedzielę, 24 czerwca na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie odbył się pierwszy piknik dla rodzin zastępczych z powiatu niżańskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Piknik to jedna z nielicznych możliwości spotkania się wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Niżańskiego oraz okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi ze sprawowaniem pieczy zastępczej.