Turnus to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że:

 1. Posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r.
 2. Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje.
 3. W roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.
 4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.
 5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów.
 6. Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
 7. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 8. W przypadku turnusu którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 9. Jej przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

 • Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 • Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 • W przypadku śmierci Wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 • Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
 • Od odmowy przyznania dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

 

Druk wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

–50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

–65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się także, jeden raz w roku, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego, wynoszącego minimum 20% wkładu własnego (o ile nie ustalono wkładu własnego w wyższej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na sprzęt rehabilitacyjny w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Druk wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.

CO TO SĄ BARIERY TECHNICZNE I W KOMUNIKOWANIU SIĘ?

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

PROCEDURA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Sprzedawca urządzenia wystawia fakturę, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego minimum 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono wkładu własnego w wyższej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto sprzedawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.  

Druki wniosków o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się znajdują się w zakładce „wnioski do pobrania”.

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.

 

PROCEDURA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.
W terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć szkic aktualnego stanu mieszkania i kosztorys planowanych prac wraz z projektem budowlanym. W koniecznych przypadkach wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
W przypadku nieuzasadnionego nie doręczenia w/w dokumentów wniosek pozostanie bez rozpoznania, a przyznane dofinasowanie zostanie przekazane kolejnym oczekującym wnioskodawcom. Po zatwierdzeniu przedłożonego kosztorysu zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje zakres prac, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wnioskodawca zawiera następnie umowę na wykonanie prac z podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie budownictwa. Wykonawca powinien udzielić minimum rocznej gwarancji na wykonywane prace. Po realizacji przedsięwzięcia należy zgłosić zakończenie prac PCPR w Nisku.

W miejscu realizacji przedsięwzięcia zostanie dokonana wizja lokalna, mająca na celu stwierdzenie zgodności wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń z umową i zweryfikowanym kosztorysem oraz z projektem budowlanym. Niewykonanie wskazanych w umowie oraz w zweryfikowanym kosztorysie robót budowlanych oraz niedokonanie zakupu wskazanych w w/w dokumentach urządzeń skutkować będzie nieotrzymaniem przypadającego na nie dofinansowania. Dofinansowaniu podlegają roboty budowlane oraz zakup materiałów i urządzeń do górnej granicy wskazanej w zweryfikowanym kosztorysie. Wykonawca wystawia fakturę za wykonane roboty, a wnioskodawca dokonuje wpłaty wymaganego minimum 5% wkładu własnego (o ile nie ustalono wkładu własnego w wyższej wysokości). Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

 

Druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), zadania powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowane są przez powiatowe urzędy pracy.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku: http://nisko.praca.gov.pl/