Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki ro­dzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w ro­dzinie zastępczej. Od kilkudziesięciu lat stanowi ona jed­no z ważniejszych ogniw systemu opieki zastępczej w Polsce. Obok adopcji jest ona najbardziej cenioną formą opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny na­turalnej.
Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać no­we, a czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym sa­mym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skut­kom sieroctwa (w tym społecznego). 

Podkategorie

Czym jest Piecza Zastępcza?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, która zapewnia:

 1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe - dążenie do przysposobienia dziecka,
 2. przygotowanie dziecka do:
  1. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  2. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  3. nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
  4. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.

Działania w zakresie pieczy zastępczej podejmowane są i realizowane w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka;
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 595 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. 2013 r.  poz. 135 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Więcej o: Dział pieczy zastępczej