Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku informuje, że w dniu 6 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie przepis uchylający art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

Wprowadzone zmiany przepisów prawa nie spowodują automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których  termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu z uwagi na regulację przejściową, wprowadzoną w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej będą tracić swoją ważność etapowo. A mianowicie orzeczenie, którego termin ważności upłynąłby :

  • do dnia 31 grudnia 2020 - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 ,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na wskazane wyżej okresy zachowują również ważność karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla placówek wydane zgodnie z art. 8 ust. 5  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku.