Powiat Niżański w 2024 r. będzie realizował program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2024 r.:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 176 000,00 zł,

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji projektu
w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F  należy składać do 4 lutego 2024 r.

Z uwagi na konieczność weryfikacji przez powiat złożonych wniosków pod względem obowiązujących dokumentów programowych oraz przepisów prawa budowlanego, złożone po 4 lutego 2024 r. nie będą rozpatrzone i nie zostaną ujęte w wystąpieniu powiatu niżańskiego skierowanego do PFRON.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Rzeszowie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wnioski oraz informacje na temat programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl  w zakładce „Wnioski do pobrania”. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl 
w zakładce „O Funduszu” - „Programy i zadania PFRON”