Od 1.01.2024 r. weszło w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wparcia wydaje Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia może złożyć osoba z niepełnosprawnością posiadająca :

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Wniosek można złożyć:

  • ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno- usługowy 

emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

  • POCZTĄ na adres:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7;

- Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

  • Osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania w Nisku przy ul. Kościuszki 7, pok.nr 2.

Wzór wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny do pobrania (proszę kliknąć):

Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.