POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NISKU

ul. Kościuszki 7

37 - 400 Nisko

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Jeżeli:

masz problemy z panowaniem nad swoimi emocjami

w sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją

masz trudności z kształtowaniem właściwych relacji ze swoimi bliskimi

TO UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE CI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ

KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

 

PROGRAM JEST BEZPŁATNY I SKIEROWANY DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU NIŻAŃSKIEGO

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w programie zapraszamy do kontaktu  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

od  poniedziałek do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

lub telefonicznie pod nr tel.: 15 84 16 368

Program adresowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazanych przez organy ścigania lub inne instytucje (ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, zespoły interdyscyplinarne);
  • osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;
  • osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Pełen cykl spotkań dla każdego indywidualnego uczestnika obejmuje 60 godz., w skład których wchodzą indywidualne spotkania oraz grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne. W ramach programu można zdobyć wiedzę na temat mechanizmów zjawiska przemocy, poznać sposoby właściwego panowania nad własnymi, negatywnymi emocjami, a także nabyć umiejętność odpowiedniego kształtowania relacji wewnątrzrodzinnych.

Program realizowany będzie  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35 (budynek Caritas) .

 

ETAP REKRUTACJI UCZESTNIKÓW TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2024 r.

Rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników, min. 6 osób. O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej PCPR.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko (pokój nr 29 II p.) oświadczenia uczestnika PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

 

Oświadczenie dostępne jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku jak również na stronie internetowej: www.pcpr-nisko.pl

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową  jest finansowany ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Wojewody Podkarpackiego.

 

Oświadczenie uczestnika PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO