Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zaprasza do ubiegania się o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Pilotażowy program Aktywny samorząd informacje

Kierunki Działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2018 roku. 


Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie 
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneTermin składania wniosków: 
1. Moduł I od 01.03.2018 do 30.08.2018 

2. Moduł II cykl I (rok akademicki 2017/2018) od 01.03.2018 do 30.03.2018 
3. Moduł II cykl II (rok akademicki 2017/2018) od 01.09.2018 do 10.10.2018 

 

Druki wniosków znajdują w zakładce „wnioski do pobrania”.