Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zaprasza do ubiegania się o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje o programie oraz warunkach uczestnictwa w nim można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku lub klikając w poniższe linki.

Informacje o programie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-ktorych-reali/aktywny-samorzad/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące w 2017 r.:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/z/7391_zalacznik_do_u_nr_5_2017_ZPFRON_Kierunki_dzia_a__2017.pdf    

Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku

28.02.2017

termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2017

termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

28.04.2017

termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

10.10.2017

termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu

04.12.2017

termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2018

termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych
w 2017 r.

30.08.2018

termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 roku na realizację programu - do tego dnia wszystkie umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Termin składania wniosków: 

  1. Moduł I:od 01.03.2017 do 30.08.2017.
  2. Moduł II: cykl I (rok akademicki 2016/2017)od 01.03.2017 do 30.03.2017.
  3. Moduł II: cykl II (rok akademicki 2017/2018) od 01.09.2017 do 10.10.2017.

 

Druki wniosków znajdują w zakładce „wnioski do pobrania”.